Japan


KobeWeg der Steine - Japan/ Kobe - Fotos


Weg der Steine - Japan/ Kobe - Notizen


Reiko Mogi, Berlin
2003